Villkor

INNEHÅLL

 

Artikel 1   – Definitioner

Artikel 2   – Entreprenörens identitet

Artikel 3   – Applicability

Artikel 4   – Erbjudandet

Artikel 5   – Överenskommelsen

Artikel 6   – Ångerrätt

Artikel 7   – Konsumentens skyldigheter under reflektionsperioden

Artikel 8   – Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnaderna

Artikel 9   – Entreprenörens skyldighet vid återkallelse

Artikel 10 – Undantagande av ångerrätten

Artikel 11 – Priset

Artikel 12 – Överensstämmelse och extra garanti

Artikel 13 – Leverans och utförande

Artikel 14 – Fortsatt prestationskontrakt: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 15 – Betalning

Artikel 16 – Klagomål

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Sektorgaranti

Artikel 19 – Tilläggs- eller varierande bestämmelser

Artikel 20 – Ändring av de allmänna villkoren för Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definitioner

I dessa Villkor skall följande villkor ha följande betydelser:

1   Ytterligare avtal : ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster med avseende på ett distansavtal        och dessa varor, digitalt innehåll och / eller tjänster levereras av         Entreprenör eller tredje part på grundval av ett arrangemang mellan detta    tredje part och entreprenören

2   Reflektionsperiod : den period under vilken konsumenten får använda sin ångerrätt

3   Konsument : Den fysiska person som inte agerar för syften relaterad till hans eller hennes kommersiella, handel, hantverk eller yrkesverksamhet.

4   Dag : kalenderdag;

5   Digitalt innehåll : data som produceras och levereras i digital form;

6   Fortsatt prestationskontrakt : Ett kontrakt som tjänar att leverera varor, tjänster och / eller digitalt innehåll under en viss period.

7   Hållbar databärare : alla medel, inklusive e-post, som tillåter konsumenten eller entreprenören att lagra information riktad till honom / henne personligen på ett sådant sätt att framtida samråd och användning möjliggörs        under en period som matchar det syfte för vilket informationen är       avsedda och som gör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen

8   Ångerrätt : Konsumentens möjlighet att inte fortsätta med distansavtalet inom avköpsperioden.

9   Entreprenör : Den fysiska juridiska person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och som tillhandahåller produkter, (tillgång till) digitalt innehåll    och eller tjänster till konsumenterna på avstånd

10               Distansavtal : Ett kontrakt som ingåtts av Entreprenören och Konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning      produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster, varigenom exklusiv eller ytterligare    användningen av en eller flera avståndskommunikationsteknik upp till          ingående av kontraktet

11               Standardformulär för återkallelse : Den europeiska standardformuläret för    uttag inkluderat i tillägg 1

12               Teknik för distanskommunikation : Ett sätt att användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören är på samma plats samtidigt.

Artikel 2 – Entreprenörens identitet

Namn på företagare (namn som anges i bolagsordningen samt handelsnamn, i förekommande fall

Företagsadress; Bredaseweg 65, Terheijden

Telefonnummer och tidpunkter då Entreprenören kan nås via telefon: +31 (0) 162 700 566

E-postadress eller andra elektroniska kommunikationsmedel som erbjuds konsumenten med samma funktionalitet som e-post;info@eigenplectrum.nl

Handelskammarenummer;

KVK – Nederländerna: 72217774

Momsnummer

NL8590.33.624.B01

Artikel 3 – Tillämplighet

1   Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från Entreprenören och till eventuella distansavtal som ingåtts av Entreprenören och        Konsument.

2   Innan ett avtalsavtal ingås ska entreprenören tillhandahålla texten till dessa Allmänna Villkor kostnadsfritt och så snart som    möjlig. Om detta är rimligt omöjligt, ska Entreprenören ange på vilket sätt de allmänna villkoren kan inspekteras och att de         kommer att skickas kostnadsfritt om så önskas innan avlägset kontrakt är     avslutats.

3   Om avståndskontraktet ingås elektroniskt, texten i dessa Allmänna Villkor, i avvikelse från föregående avsnitt och före    distansavtalet ingås, kan också levereras till konsumenten        elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra den på en långsiktig databärare. Om detta är rimligt omöjligt kommer det att anges var         De allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de    kommer att skickas till        Konsumentens begäran gratis, antingen via elektroniska medel eller på annat sätt, innan avtalsavtalet ingås

4   I händelse av att specifik produkt eller tjänstevillkor gäller förutom dessa Allmänna Villkor, ska andra och tredje styckena      tillämpa i enlighet därmed, och i händelse av motsägelsevillkor,       Konsumenten kan alltid vädja till den tillämpliga bestämmelsen som är mest   gynnsam för honom / henne.

Artikel 4 – Erbjudandet

1   Om ett erbjudande är av begränsad längd eller om vissa villkor gäller ska det uttryckligen anges i erbjudandet.

2   Erbjudandet innehåller en fullständig och exakt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är lämpligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma produkterna, tjänsterna och / eller digitalt innehåll      tillfredsställande sätt. Om Entreprenören använder bilder, är de sanningsenliga bilder av de produkter och / eller tjänster som tillhandahålls. Tydliga fel eller misstag        I erbjudandet binder inte Entreprenören.

3   Alla erbjudanden innehåller sådan information att det är klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 – Kontraktet

1   Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, blir kontraktet giltigt när konsumenten har accepterat erbjudandet och uppfyllt de fastställda villkoren.

2   Om konsumenten accepterat erbjudandet via elektroniska medel ska entreprenören omedelbart bekräfta mottagandet av att ha accepterat erbjudandet via elektronisk   betyder. Så länge som mottagandet av godkännandet inte har bekräftats,      Konsumenten kan åsidosätta kontraktet.

3   Om kontraktet ingås elektroniskt kommer Entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för elektroniken        dataöverföring och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala         Elektroniskt ska Entreprenören följa lämpliga säkerhetsåtgärder.

4   Entreprenören får inom ramen för lagen samla information om konsumentens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser och alla fakta och faktorer       relevant för att på ett ansvarsfullt sätt sluta distansavtalet. Om, agerar på    Resultat av denna undersökning, Entreprenören har sunda skäl för att inte      Avslutande av kontraktet har han lagligt rätt att vägra en order eller en begäran        stöds av skäl, eller att bifoga särskilda villkor till genomförandet.

5   Innan produkten levereras ska Entreprenören skicka följande information tillsammans med produkten, tjänsten eller det digitala innehållet skriftligen    eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på       en långsiktig databärare:

6   en. Besöksadressen för Entreprenörens affärsställe där   Konsumenten kan komma i kontakt med några klagomål;

7   b. Villkoren för och hur konsumenten kan        utöva ångerrätten eller, i förekommande fall, tydlig information     om att han är befriad från ångerrätten

8   c. Informationen som motsvarar befintliga eftermarknadstjänster och   garantier;

9   d. Priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll,      I förekommande fall leveranskostnaderna och betalningsvägen, leverans eller leverans         genomförande av distansavtalet

10               Kraven på uppsägning av kontraktet om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller under obestämd tid.

11               Standardformuläret för återkallande om konsumenten har rätt att dra tillbaka.

12               Vid fortlöpande prestationskontrakt gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt

Vid produkter:

1   Konsumenten kan åberopa ett inköpsavtal för en produkt utan att ge skäl för en reflektionsperiod på minst 14 dagar. Entreprenören      Maj   fråga konsumenten om orsaken till återkallandet men kan inte tvinga      honom att ange sin orsak (er).

2   Den reflektionsperiod som avses i punkt 1 börjar den dag produkten mottas av konsumenten eller av en tredje part som han bestämt på förhand      och vem är inte bäraren, eller

3   om konsumenten beställde flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten eller en tredje part som han utses mottog              sista produkten. Entreprenören kan vägra en order på flera produkter               med olika leveransdatum förutsatt att han tydligt informerar                      Konsument före beställningsprocessen.

4   om leveransen av en produkt består av flera partier eller delar: den dag då konsumenten eller en tredje part utnämnd av honom             mottog sista satsen eller den sista delen.

5   Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en given period: den dag då konsumenten eller en tredje part utnämnts                 av honom fick den första produkten.

Artikel 7 – Konsumentens åtaganden under tiden för eftertanke

1   Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Konsumenten ska endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning   nödvändigt för att fastställa arten, egenskaperna och effekten av       Principen är att konsumenten bara kan hantera och       inspektera produkten på det sätt som man får hantera en produkt       i en affär.

2   Konsumenten är endast ansvarig för produktminskningen som orsakas av hanteringen av produkten som gick längre än   tillåtet i underavsnitt 1.

3   Konsumenten är inte ansvarig för produktnedgången om Entreprenören inte har lämnat all juridisk information om rätten till      återkallelse innan avtalet ingås.

Artikel 8 – Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnaderna

1   Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han utan dröjsmål underrätta Entreprenören om standardformuläret för återkallande inom       reflektionsperiod.

2   Konsumenten ska returnera produkten eller leverera den till (den auktoriserade representanten för) Entreprenören så snart som möjligt men inom 14 dagar räknas från dagen efter den anmälan som avses i punkt 1.         Detta behöver inte göras om entreprenören erbjöd sig att samla produkten        Konsumenten observerade under alla omständigheter att produkten återlämnades om produkten returneras före utgången av perioden       reflexion.

3   Konsumenten ska returnera produkten med alla levererade tillbehör och om det är rimligt möjligt i originaltillståndet och förpackningen och i enlighet med   rimliga och tydliga instruktioner från entreprenören.

4   Risken och bevisbörden för korrekt och rättvist utnyttjande av ångerrätten faller på konsumenten.

5   Konsumenten ska bära de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om Entreprenören inte har anmält att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om        Entreprenören påpekade att han kommer att bära kostnaderna själv,          Konsument behöver inte betala kostnaden för att returnera produkten.

6   Om konsumenten drar tillbaka efter att han först har begärt att prestanda av en tjänst eller leverans av gas, vatten eller el inte har det         görs färdig för försäljning inte startas i en begränsad volym eller given kvantitet      Under återspeglingsperioden ska konsumenten betala Entreprenören en         belopp som är lika med den del av förpliktelsen som redan är       utförs på        de   Återkallelsestid i förhållande till fullständig överensstämmelse med

7   Konsumenten bär inte kostnaderna för att tillhandahålla tjänster för leverans av vatten, gas eller el som inte hade blivit färdiga för försäljning i begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme om

8   Entreprenören har inte lämnat konsumenten med de lagstadgade uppgifterna om ångerrätten, ersättningen för                  kostnader vid återkallande eller standardformulär för återkallande, eller

9   om konsumenten inte uttryckligen har begärt att utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten och el eller fjärrvärme                 startas under reflektionsperioden.

10               Konsumenten bär ingen kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte lagras på en fysisk operatör om

11               före leveransen har han inte uttryckligen samtyckt till att börja                   avtalets genomförande före slutet av reflektionsperioden

12               han bekräftade inte att förlora sin ångerrätt när han gav          samtycke; eller

13               Entreprenören misslyckades med att bekräfta konsumentens uttalande.

14               Om konsumenten utövar sin ångerrätt upphör alla kompletterande avtal med lagens funktion.

Artikel 9 – Entreprenörens skyldigheter vid återkallande

1   Om Entreprenören möjliggör anmälan om återkallande på elektronisk väg, ska han omedelbart skicka ett kvitto.

2   Entreprenören ska ersätta alla betalningar som konsumenten gör, inklusive eventuella leverans kostnader som konsumenten kan debitera för retur     produkt, snarast möjligt men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelade honom om återkallandet. Om inte Entreprenören erbjuder        Att samla produkten själv kan han vänta med att betala tillbaka tills han har      mottog produkten eller tills konsumenten visade att han återvände     produkt, beroende på vilket som inträffar först.

3   Entreprenören ska använda samma betalningsmedel som konsumenten använder, om inte konsumenten godkänner en annan metod.Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.

4   Om konsumenten väljer en dyrare leveransmetod istället för den billigaste standardleveransen behöver entreprenören inte ersätta    extra kostnader för den dyrare metoden.

Artikel 10 – Undantagande av ångerrätten

Entreprenören kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om Entreprenören meddelat detta tydligt när erbjudandet eller i vart fall görs innan avtalet ingås:

1   Produkter eller tjänster med ett pris som är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden som Entreprenören inte har något inflytande på och som kan    förekomma inom återkallelseperioden

2   Avtal som ingås under en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där entreprenören erbjuder produkter, digitala      innehåll och / eller tjänster till konsumenten som personligen är närvarande eller har       möjlighet att vara personligt närvarande på auktionen under auktionens ledning och där den framgångsrika anbudsgivaren är skyldig att köpa      produkter, digitalt innehåll och / eller tjänsterna.

3   Tjänster avtal, efter full service, men endast om

4   Föreställningen började med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande. och

5   Konsumenten uppgav att han kommer att förlora sin ångerrätt så snart som                  Entreprenören har fullgjort avtalet.

6   Tjänster avtal om att göra boende tillgängligt när en viss implementeringsperiod tillhandahålls och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrning och catering.

7   Avtal relaterade till fritidsaktiviteter när ett visst datum eller en prestationsperiod är ordnad i avtalet.

8   Produkter som tillverkas i enlighet med konsumentens specifikationer som inte är prefabricerade och som produceras på grundval av a        Konsumentens individuella val eller beslut eller som är avsedda för ett specifikt         person;

9   Förgängliga produkter eller produkter med begränsad hållbarhet.

10               Förseglade produkter som är av hälso- eller hygienskäl ej lämpliga för retur och varav förseglingen bröts

11               Produkter som för sin natur blandas irreversibelt med andra produkter;

12               Alkoholhaltiga drycker av vilka priset har avtalats när avtalet ingicks men leveransen kan endast ske efter 30 dagar,    och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som        Entreprenör kan inte påverka.

13               Förseglade ljud- och videoinspelningar och datorprogram, varav sälarna        bröts efter leverans;

14               Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dem;

15               Leverans av digitalt innehåll annat än på fysisk bärare, men endast om:       Föreställningen startades med konsumentens uttryckliga tidigare                  samtycke;

16               Konsumenten uppgav att han skulle förlora sin ångerrätt genom att göra det.

Artikel 11 – Priset

1   Priserna på de produkter och / eller tjänster som tillhandahålls får inte höjas under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet, med förbehåll för ändringar i priset på grund av      förändringar i mervärdesskattesatser.

2   I motsats till föregående stycke kan Entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll till olika priser. Erbjudandet kommer att anges        möjligheten att utsättas för fluktuationer och det faktum att några angivna priser är målpriser.

3   Prisökningar inom 3 månader efter avtalets slut är endast tillåtna om de är resultatet av ny lagstiftning.

4   Prisökningar från 3 månader efter avtalets slut är endast tillåtna om Entreprenören har fastställt det och

5   De är resultatet av lagbestämmelser eller bestämmelser, eller

6   Konsumenten har befogenhet att säga upp kontraktet före dagen                 som prishöjningen börjar.

7   Alla priser som anges i tillhandahållandet av produkter eller tjänster är inklusive moms.

Artikel 12 – Prestanda av avtal och extragaranti

1   Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med kontraktet, med specifikationerna i erbjudandet, med rimliga priser       krav på användbarhet och / eller tillförlitlighet och med befintliga lagstadgade   bestämmelser och / eller myndighetsbestämmelser på dagen för kontraktet         avslutats. Om det överenskommits, garanterar Entreprenören också att produkten är   lämplig för annan än normal användning.

2   En extra garanti som erbjuds av entreprenören, hans leverantör, tillverkare eller importör ska aldrig påverka de rättigheter och krav som konsumenten kan utöva         mot entreprenören om ett misslyckande i uppfyllandet av entreprenörens      förpliktelser om Entreprenören har misslyckats i uppfyllandet av hans del av      avtal.

3   Med “extra garanti” menas varje skyldighet av entreprenören, hans leverantör, importör eller tillverkare i vilken han tilldelar vissa rättigheter eller     hävdar till konsumenten att gå längre än han är lagligt       krävs om han misslyckas i överensstämmelse med sin del av avtalet.

Artikel 13 – Leverans och utförande

1   Entreprenören ska utöva bästa möjliga omsorg vid beställning av order och utförande av order och vid bedömning av ansökningar om     tillhandahållande av tjänster.

2   Leveransplatsen är den adress som konsumenten ger till entreprenören.

3   Med beaktande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa Allmänna Villkor ska Entreprenören genomföra accepterade order med    bekväm hastighet men minst inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod         blev överens om. Om leveransen har försenats, eller om en order inte kan fyllas eller        kan fyllas endast delvis, ska konsumenten informeras om detta inom en månad efter beställning. I sådana fall har konsumenten rätt till     avvisa kontraktet kostnadsfritt och med rätt till eventuell kompensation.

4   Efter repudiering i enlighet med föregående stycke ska Entreprenören omedelbart återbetala betalningen från konsumenten, men senast inom 30 dagar efter repudiering.

5   Risken för förlust och / eller skada på produkter kommer att bäras av Entreprenören till tiden för leverans till konsumenten eller en företrädare utsedd i         Förskott och meddelas konsumenten, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 – Fortsatt prestationsavtal: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

1.     Konsumenten kan när som helst säga upp ett kontrakt som ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för uppsägningen   regler och med förbehåll för högst en månads uppsägningstid.

2.     Konsumenten kan när som helst säga upp ett kontrakt som ingicks för a        specifik tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive      el) eller tjänster vid slutet av den specifika perioden, med vederbörlig hänsyn        av uppsägningsreglerna och ett ämne med högst en månads uppsägningstid.

3.     Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i det föregående          punkterna:

     när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller i en                given period

     åtminstone på samma sätt som de hade ingåtts av honom

     alltid med samma meddelande som Entreprenören föreskrivit för              han själv.

Förlängning

4.     Ett avtal ingicks för en bestämd period som sträcker sig till det vanliga    leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster kan inte vara     automatiskt förlängas eller förnyas under en bestämd period.

5.     Utan hinder av föregående punkt, ett kontrakt för en bestämd period       som sträcker sig till regelbunden leverans av dagböcker, tidningar, veckovis          tidningar och tidskrifter, kan tyst förnyas för en viss period av    högst tre månader om konsumenten kan avsluta detta förlängda   överenskommelse till slutet av förlängningen med ett tillkännagivande om en månad vid     mest.

6.     Ett avtal ingåtts för en bestämd period och som sträcker sig till        regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast förlängas stilla för en      obestämd tid om konsumenten kan säga upp den när som helst med ett meddelande om en     månad. Meddelandet är högst tre månader i vasen i kontraktet        en leverans av dagböcker, tidningar och veckor och tidningar som uppstår        regelbundet men mindre än en gång i månaden.

7.     Ett avtal med begränsad varaktighet av regelbunden leverans av försöksdagar,         tidningar, veckor och tidningar (rättegång eller inledande prenumeration) är det inte    förnyas tyst och slutar automatiskt efter försöks- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

8   Om kontraktets löptid är längre än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med ett meddelande om inte mer   än en månad, om inte rimlighet och rättvisa motstår uppsägningen före utgången av den överenskomna terminen.

 

Artikel 15 – Betalning

1   Om inte annat anges i avtalet eller i de ytterligare villkoren måste de belopp som betalas av konsumenten lösas inom 14 dagar efter reflektionsperioden eller om det inte finns någon reflektionsperiod inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts. I händelse av ett avtal om att tillhandahålla en tjänst,       Denna period börjar den dag som konsumenten fick bekräftelsen av        Överenskommelsen.

2   Vid försäljning av produkter till konsumenter är det inte tillåtet att förhandla fram en förskottsbetalning på mer än 50% i de allmänna villkoren.      Om en förskottsbetalning överenskommits, kan konsumenten inte hävda någon rättighet         angående utförandet av den aktuella ordern eller tjänsten / tjänsterna i     fråga innan den överenskomna förskottsbetalningen fattas.

3   Konsumenten är skyldig att omedelbart informera Entreprenören om eventuella felaktigheter i betalningsuppgifterna som angivits eller specificerats.

4   Om konsumenten inte har uppfyllt sin betalningsskyldighet i tid och Entreprenören har påpekat att betalningen var sen        och gav konsumenten en period på 14 dagar för att följa betalningen         förpliktelser, konsumenten är att betala det lagstadgade räntan på beloppet      betalas och Entreprenören har rätt att debitera konsumenten med någon   extrajudiciella insamlingskostnader. Dessa extrajudiciella insamlingskostnader uppgår till nej     mer än 15% för utestående belopp upp till € 2.500, 10% för följande   € 2,500 och 5% för följande € 5000, med minst € 40        Entreprenören kan avvika från ovan nämnda belopp och procentsatser        till förmån för konsumenten.

Artikel 16 – Klagomål

1   Entreprenören ska ha ett tillräckligt anmält klagomålsförfarande och ska hantera klagomålet i enlighet med detta klagomål         procedur.

2   Klagomål om utförandet av kontraktet ska lämnas in fullständigt och tydligt beskrivet till Entreprenören inom rimlig tid efter   Konsumenten upptäckte defekterna

3   De klagomål som lämnats till entreprenören ska besvaras inom 14 dagar efter mottagandet. Skulle ett klagomål kräva en förutsägbar    längre tid för hantering ska entreprenören svara inom 14 dagar med en      meddelande om mottagande och en indikation när konsumenten kan förvänta sig mer    detaljerat svar.

4   Ett klagomål om Entreprenörens produkt-, service- eller eftersalgsservice kan också lämnas till Stichting Webshop Keurmerk med en anmälningsblankett som ges på konsumentsidan på webbplatsen www.Stichting Webshop Keurmerk. org. Klagomålet kommer då att vara       skickas till Entreprenören i   fråga och till Stichting Webshop Keurmerk.

5   Om klagomålet inte kan lösas i samråd inom rimlig tid

tid eller inom 3 månader efter det att klagomålet lämnats in kommer det att finnas en tvist       Det är öppet för tvistlösningsreglerna.

Artikel 17 – Tvister

1   Kontrakt mellan Entreprenören och Konsumenten som dessa allmänna villkor gäller är uteslutande reglerad av nederländsk lag.

2   Med tanke på de bestämmelser som anges nedan är tvisterna mellan konsumenten och entreprenören om bildandet eller utförandet av kontrakt relaterade till produkter eller tjänster som entreprenören måste leverera      eller har redan levererat kan lämnas av både konsumenten och        Entreprenör till Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP,      Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3   En tvist hanteras av tvisterskommittén endast om konsumenten lämnade sitt klagomål till entreprenören inom en        rimlig tid.

4   Tvisten måste ha inkommit skriftligen till Geschillencommissie Webshop inom tre månader efter det att tvisten uppstått.

5   Om konsumenten önskar skicka en tvist till geschillencommissie är entreprenören bunden av detta val. När Entreprenören önskar lämna tvist till Disputencommissie måste konsumenten skriftligen yttra sig inom fem veckor efter skriftlig förfrågan från Entreprenören        om han så önskar eller vill att tvisten ska behandlas av de behöriga       domstol. Om Entreprenören inte har hört talas om konsumentens alternativ inom fem veckor, har Entreprenören rätt att skicka in tvisten till       behörig domstol

6   Disputationskommitténs beslut kommer att fattas enligt de villkor som anges i skiljedomskommitténs regler (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop ) .

Ett beslut som fattats av Geschillencommissie är ett bindande råd.

7   Tvisterskommittén kommer inte att hantera en tvist eller kommer att sluta hantera den om Entreprenören beviljas ett moratorium, går i konkurs eller faktiskt   avslutade sin affärsverksamhet innan kommissionen har behandlat en tvist vid       hörseln och levererade en slutgiltig utmärkelse.

8   Om förutom Disputescommissie Webshop ytterligare en tvisterskommitté som är erkänd av eller ansluten till Stichting Geschillencommissies       voor Consumentenzaken (SGC) [Stiftelsen för konsumentklagomål        Kommittéer] eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)     [Klagomyndigheten för finansiella tjänster] är behörig, de tvister som är   huvudsakligen relaterad      till försäljningsmetoder eller distanstjänster,  Geschillencommissie Webshop Keurmerk är företrädesvis kompetent, och för alla        Andra tvister är tvister som erkänts av och anslutna till SGC eller Kifid är behöriga.

Artikel 18-Garanti av denna branschgren

1   Webshop Keurmerk garanterar att dess medlemmar följer bindande råd från Disputes Committee Webshop om inte medlemmen beslutar att skicka       bindande yttrande för prövning till domstolen inom två månader. Detta       garanti     återupplivas om domstolen har granskat det bindande yttrandet        bekräftad och domen har blivit slutgiltig. Webshop Keurmerk kommer att betala        detta belopp till konsumenten upp till € 10 000 per bindande åsikt. € 10.000        kommer att betalas om beloppet överstiger 10 000 euro per bindande rådgivning. När det gäller  Återstående belopp, Webshop Keurmerk har skyldighet att försöka se till       medlemmarna följer de bindande anvisningarna.

2   För tillämpningen av denna garanti är det nödvändigt att konsumenten lämnar skriftlig överklagande till Webshop Keurmerk och att han tilldelar fordran mot         Entreprenören till Stichting Webshop Keurmerk. Om fordran mot   Entreprenören överstiger 10 000 euro, kommer konsumenten att erbjudas att tilldela    anspråk på för överskott till Stichting Webshop Keurmerk, varpå        Denna organisation ska, i eget namn och på egen bekostnad, försöka få    betalning och uppfyllande av dessa rättigheter för att kompensera konsumenten.

 

Artikel 19 – Ytterligare bestämmelser eller undantag

Ytterligare bestämmelser i och / eller undantag från dessa Allmänna Villkor bör inte vara för konsumentens nackdel och måste skrivas eller registreras på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en långsiktig databärare.

 

Artikel 20 – Ändringar av de allmänna villkoren för

Stichting Webshop Keurmerk

1   Dessa Allmänna Villkor kommer inte att ändras annat än i samråd med Consumentenbond (Konsumentförbundet).

2   Ändringar av dessa användarvillkor är giltiga först efter att ha offentliggjorts på lämpligt sätt, förutsatt att det är lämpligt   Ändringar, den bestämmelse som är mest gynnsam för konsumenten ska råda under giltigheten av ett erbjudande.

 

Adress Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA   Amsterdam.